top of page

Islam w Polsce

Chociaż dokładna liczba polskich wyznawców islamu nie jest znana z powodu braku oficjalnych statystyk, szacuje się, że może ona sięgać kilkudziesięciu tysięcy osób.


Historia islamu na ziemiach polskich rozpoczyna się w wieku XIV, wraz z początkami osadnictwa muzułmanów w Wielkim Księstwie Litewskim, związanym z Polską unią. Owymi pierwszymi muzułmanami byli Tatarzy ze Złotej Ordy. Od początku XVI do XX wieku polskimi muzułmanami byli niemal wyłącznie Tatarzy. Od pierwszych chwil pobytu na obczyźnie spotkali się oni z wielką tolerancją. Pozwolono im trwać przy wierze przodków, wznosić meczety (u góry: zabytkowy tatarski meczet w Bohonikach) i odprawiać modlitwy.


Kolejna grupa muzułmanów zaczęła przybywać do Polski w drugiej połowie XX wieku, byli nimi przybysze z róznych krajów muzułmańskich przyjeżdżający do naszego kraju głównie na studia. Wielu z nich postanowiło pozostać w Polsce na stałe, tworząc nowe lokalne społeczności muzułmańskie.


Głównymi organizacjami skupiającymi muzułmanów wyznających sunnicką odmianę islamu są Muzułmański Związek Religijny (historycznie związany ze społecznością tatarską) oraz Liga Muzułmańska (zrzeszająca głównie mieszkających w Polsce Arabów oraz polskich konwertytów). Oprócz nich istnieją również mniejsze organizacje, jak choćby Szkoła Nauk Sufich czy Fundacja Mevlana. Organizacją reprezentującą muzułmanów wyznających szyicką odmianę islamu jest Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej.


Polscy szyici to zarówno przybysze z różnych krajów muzułmańskich jak i polscy konwertyci. Udokumentowane początki działalności szyickiej w Polsce przypadają na koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, kiedy to polscy konwertyci zaczęli dokonywać przekładów dzieł szyickich na język polski oraz nawiązywać kontakty ze społecznościami szyickimi na świecie. Lata 90-te przyniosły rejestrację Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej jako związku wyznaniowego, publikację kolejnych książek oraz regularnie ukazujących się periodyków w postaci "Rocznika Muzułmańskiego" oraz kwartalnika "Al-Islam". Po roku 2000 obserwujemy wzmożoną działalność translatorską i wydawniczą, powstanie obszernego portalu internetowego www.al-islam.org.pl - pozostającego do dzisiaj głównym źródłem informacji o szyizmie w języku polskim - a także studia pierwszego Polaka (Arkadiusza Miernika) w szyickim seminarium duchownym - Hawza al-Ilmijja. Od tego czasu, w ramach pracy Stowarzyszenia, w języku polskim opublikowany został szereg najistotniejszych dzieł klasycznej literatury szyizmu, takich jak Nahdż al-Balagha, Al-Sahifa al-Sadżdżadijja czy Risalat al-Huquq; nakładem SJM wydany został także pierwszy przekład Koranu odzwierciedlający egzegetyczne stanowisko szkoły szyickiej.


Polscy szyici zamieszkują nie tylko nasz kraj, obecni są również pośród Polonii w innych krajach, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale również w Niemczech, Danii, Ameryce czy Norwegii. Nie sposób nie wspomnieć tu o osobie Szejcha Mazina al-Sahlaniego, pochodzącego z Iraku a mieszkającego obecnie w USA absolwenta Hawza al-Ilmijja, który przebywał w Polsce w latach 1980-88, który pozostaje w bliskim kontakcie z polskimi szyitami.

bottom of page